PRIVACY STATEMENT

Stichting Siebolt, waaronder ook begrepen de website stichtingsiebolt.nl, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kunnen zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Stichting Siebolt. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Siebolt gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoording

Stichting Siebolt vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar bestuur en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heeft u vragen of klachten? U kunt Stichting Siebolt bereiken via:

Stichting Siebolt
Willemskade 28a

8911 BB Leeuwarden

info@stichtingsiebolt.nl

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT STICHTING SIEBOLT UW PERSOONSGEGEVENS?

Stichting Siebolt verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het verwerken en registreren van uw aanvraag;
 • het aangaan en uitvoeren van donaties;
 • het voeren van onze administratie;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting (ANBI);
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij evt. juridische procedures of voor historische en statistische doeleinden.

Stichting Siebolt verwerkt persoonsgegevens in haar eigen administratie. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Siebolt. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Siebolt persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT STICHTING SIEBOLT?

Stichting Siebolt verzamelt verschillende categorieƫn persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de aanvrager/organisatie;
 • telefoonnummer;
 • functie-titel;
 • e-mailadres;
 • eerdere donaties;
 • verstrekte financiĆ«le gegevens van het project;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons.

Stichting Siebolt verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Siebolt ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

HOE ZORGT STICHTING SIEBOLT VOOR VERTROUWELIJKE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS?

Stichting Siebolt gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Siebolt neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Siebolt deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Siebolt kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Siebolt maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

GEGEVENSDELING MET DERDEN

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Siebolt kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Stichting Siebolt verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

BEWAARTERMIJNEN

Stichting Siebolt bewaart persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld zolang u als contactpersoon van een organisatie informatie en updates ontvangt. Wij verwijderen deze persoonsgegevens na een afwijzing van een aanvraag en na afronding van een project, zoals in de AVG is bedoeld en hebben daarvoor de wettelijke bewaartermijnen vastgesteld.

HOE KUN JE JOUW GEGEVENS INZIEN OF VERWIJDEREN?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Siebolt. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Siebolt nog aan zijn wettelijke/toegezegde verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting Siebolt
t.a.v. bestuursvoorzitter

Willemskade 28a

8911 BB Leeuwarden

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TECHNISCHE BEVEILIGING

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Siebolt passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Stichting Siebolt neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.