Aanvraag procedure

 • Er dient schriftelijk een aanvraag bij Stichting Siebolt te worden ingediend
 • Het bestuur beoordeelt de aanvraag, toetsing aan de statuten
 • De Stichting laat de aanvrager schriftelijk weten of zij de aanvraag honoreert of afwijst. Met opgaaf van reden. Er bestaat geen mogelijkheid van beroep.
 • De Stichting geeft duidelijk aan wat de maximale omvang van de gift is.

De aanvraag dient te worden voorzien van:

 • Omschrijving van het project
 • Omschrijving van de aanvrager
 • Financieel verslag van de aanvrager (indien van toepassing)
 • Begroting c.q. kostenoverzicht van het project

Indien mogelijk wordt tussentijdse rapportage van de voortgang van het project door de aanvrager zeer op prijs gesteld.

Uitbetalingsprocedure

 • Uitbetaling geschiedt bij voltooiing van het project in een, tenzij er sprake is van een gefaseerd project. Dan kan deelbetaling overwogen worden.
 • De aanvrager deelt schriftelijk aan de Stichting mede wanneer het project gereed is.
 • De aanvrager geeft een overzicht van de daadwerkelijke kosten.
 • Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de toegezegde maximale gift, dan zullen de werkelijke kosten worden uitbetaald. Indien er meerdere partijen toezegging hebben gedaan, dan zal de gift naar rato worden aangepast.
 • Het voltallige bestuur dient in te stemmen met de uitbetaling van de gift.