Fryske Olympiade, Fries Straatfestival, Fries Film Festival, Fryslân Fiert tbv de Veilige Veste

Tevens is de Stichting Siebolt Foundation vrienden van o.a. :
Ir. D.F. Woudagemaal
Vereniging Rembrandt
Houtbouwmuseum De Helling en Stichting de Palingaak
Stichting Tsjerke en Uniastate Bears